Power analyses for DPPOS Phase 3 Presentation uri icon