Dimensions of the Khovanov-Rozansky homology Presentation uri icon