A Khovanov-Rozansky-ish homology over Q[a], Presentation uri icon