Analysis of Metabolic States Down to the Single Cell Level Presentation uri icon