Transversal knots and Khovanov-Rozansky cohomology Presentation uri icon