The Desirability of Outcome Ranking. Presentation uri icon