Perturbations of the Khovanov-Rozansky sl(n)-Cohomology Presentation uri icon