Transversal links and the Khovanov-Rozansky Cohomology Presentation uri icon