European Physics Journal A54 (2018) 57 Journal uri icon