e-Print: arXiv:1410.3343 [hep-lat] Journal uri icon