« Tri Vu : Les regrets du philosophe Tran Duc Thao au crépuscule de la vie » [Tran Duc Thao’s regrets in the twilight of his life: review of Trí Vũ (Phan Ngọc Khuê), Nỗi hối hận lúc hoàng hôn]. Review uri icon