Gastrointestinal immunity to microsporidia Academic Article uri icon