Awarded Bienkowski Prize for service to the Mech. & Aero. Department uri icon