The Peter Katzenstein Book Prize, 2013 Award or Honor uri icon