Award of Xinjiang Public Health Bureau Youth Research Fund, Xinjiang, China Award or Honor uri icon